Rechten en garanties

Identificatie van de verkoper/prestataire

Renault België Luxembourg n.v.
W.A. Mozartlaan 20
1620 Drogenbos.

Maatschappelijke Zetel:
Pleinlaan 21
1050 Brussel

HRB: 10.800
BTW: BE 403 463 679

Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
Alle koopovereenkomsten worden door de verkoper, N.V. Renault België Luxemburg, met administratieve zetel te 1620 Drogenbos, W.A. Mozartlaan 20 (H.R. Brussel, 10.800), gesloten onder toepassing van deze verkoopsvoorwaarden. Afwijkende bedingen, waaronder begrepen de voorwaarden van de klant, binden de verkoper slechts indien de verkoper zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

De koopovereenkomst komt slechts tot stand nadat de klant de bestelbon volledig ingevuld terugzendt naar de verkoper én nadat deze bestelling door de verkoper per mail of fax wordt bevestigd en aanvaard.

2. Prijzen en betalingsmodaliteiten
De prijzen die verkoper vermeldt zijn inclusief BTW en verzendingskosten. Indien de klant verzoekt om het product buiten België te leveren, draagt hij daarenboven alle bijkomende verzendingskosten, taksen en eventuele exportrechten.

De klant is ertoe gehouden de prijs te betalen zoals die werd overeengekomen op het ogenblik van de koop. Bij de bestelling dient de klant zijn coördinaten van de betaalkaart op te geven. De klant wordt ingelicht en aanvaardt dat het verschuldigd bedrag vanaf die dag op zijn rekening geblokkeerd wordt. De verrekening vindt plaats 8 dagen na levering, onder voorbehoud van toepassing van artikel 6 hierna, waarbij vrijgave gebeurt uiterlijk 30 dagen na datum van verzaking.

3. Leveringstermijnen
De verkoper streeft ernaar om het product, in de mate van de beschikbaarheid van voorraad, uiterlijk op de overeengekomen datum te leveren. Mocht dit echter, ondanks alle daarvoor gedane inspanning, niet lukken, dan zal de verkoper in overleg met de klant zo spoedig mogelijk een nieuwe leveringsdatum vaststellen.

4. Risicoregeling
Het risico van het product gaat over op de klant op het ogenblik van levering.

5. Eigendomsvoorbehoud
Het door de verkoper geleverde product blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Mocht een derde rechten op het product willen uitoefenen zolang deze nog eigendom van de verkoper zijn, dan is de klant verplicht de verkoper hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

6. Wettelijke bedenktermijn en teruggave van het product
De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Indien de klant het product terugstuurt is hij gehouden tot betaling van de terugzendingkosten en de eventuele nieuwe verpakking. Indien blijkt dat het product inmiddels gebruikt of beschadigd is, blijft hij gehouden tot betaling van de prijs van het teruggezonden product, meer de forfaitaire schadevergoeding zoals hierna bepaald in artikel 10.

7. Aansprakelijkheid
De verkoper is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de schade van de klant of derden, welke ontstaat door het abnormaal gebruik van het product.

8. Klachten
Eventuele klachten worden slechts aanvaard indien zij binnen de 7 werkdagen na levering van het product schriftelijk worden toegezonden aan het volgende adres:

Renault Center
T.a.v. Dienst Klantenrelaties
W.A. Mozartlaan 20
1620 Drogenbos

Vragen omtrent de producten kunnen gesteld worden op het hiernavolgend telefoonnummer: 0800/15051.

9. Garantie
De toekenning van een conventionele garantie is afhankelijk van product tot product. De precieze omschrijving van de eventueel verleende garantie is terug te vinden in de verpakking. De conventionele garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie.

10. Wanprestatie
In geval van niet naleving of ongerechtvaardigde annulering van het contract door de klant zal het factuurbedrag automatisch en zonder ingebrekestelling ten titel van schadevergoeding verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 25 € per bestelling, onverminderd het recht van de verkoper een bijkomende vergoeding te vorderen wegens effectief geleden schade.

11. Toepasselijk recht
Bij betwisting om welke reden ook, is de enige aan weerskanten erkende en aanvaarde rechtbank die van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Bescherming van het privé-leven

"Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en bewaard door Renault België Luxemburg n.v., WA Mozartlaan 20 in Drogenbos. Zij passen in het globaal beheer van onze relaties met klanten en prospects (marketing, verkoop, dienst na verkoop, wisselstukken en diensten, veiligheid en waarborg). Ze kunnen worden medegedeeld aan onze partners en aan het netwerk dat contractueel verbonden is met Renault België Luxemburg. Het identificatienummer overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy is: 000266353.".

Overeenkomstig deze wet, heeft u toegang tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op onze website ter consultatie, wijziging of verwijdering. Indien u niet wenst gecontacteerd te worden voor commerciële of publicitaire acties kan u dit melden op onze website.

Renault België Luxemburg s.a. gebruikt een bestand die uw browser opslaat op de harde schijf van uw computer ("cookies") enkel om u een vlotte service te kunnen verlenen zodat u niet bij elke nieuwe aanvraag al uw gegevens moet ingeven en onmiddellijk uw taalkeuze wordt gegeven. De meeste browsers aanvaarden dit type van informatie, maar u kan de uwe instellen om ze te weigeren. 

Aansprakelijkheid

Renault België Luxemburg n.v. kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het abnormaal gebruik van haar website door een gebruiker. Deze laatste dient er zich bewust van te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving kan gewijzigd worden. Alle rechten van intellectuele eigendom op de te koop gestelde producten, de informatie er rond en de gebruikte merken behoren aan Renault. De websitegebruiker mag ze niet kopiëren, reproduceren, vertalen, aanpassen of wijzigen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating.